Disclaimer Vijzelaar.com

Deze website is gemaakt in opdracht van vijzelaar.com. Op de inhoud van de site, de daarin opgenomen naam-, nummer- en adresgegevens, de beelden, geluiden, teksten en combinaties daarvan, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten van de door vijzelaar.com aan de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens, berusten bij vijzelaar.com.

Het is de gebruiker van vijzelaar.com uitsluitend toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen zijn eigen site en de site(-s) van vijzelaar.com. Zonder verdere opgaaf van reden dient gebruiker echter op eerste verzoek van vijzelaar.com een gelegde koppeling ongedaan te maken.

Voor gebruik, anders dan hierboven omschreven, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiƫren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor toe-eigenen van gegevens, dient vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de vijzelaar.com site(s). Vijzelaar.com is bij, naar het oordeel van de uitgever gebleken misbruik, gerechtigd het gebruiksrecht jegens de inbreukmaker zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die vijzelaar.com aan de samenstelling van genoemde site(s) en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft Vijzelaar.com geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wijzigingen kunnen door de daartoe bevoegden worden doorgegeven aan vijzelaar.com. Vijzelaar.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van vijzelaar.com of met de tijdelijke onmogelijkheid vijzelaar.com te kunnen raadplegen.

Vijzelaar.com onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site(s) en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie. De informatie op deze dienst is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

De informatie op www.vijzelaar.com en genoemde sites waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Vijzelaar.com is een handelsnaam van Vijzelaar.com Holding b.v.
vijzelaar.com | Een Financial Consultant | Disclaimer